1. Lệnh bài Hoàng Kim

2. Túi chọn Vũ Khí bậc 4

3. Bộ Trang Bị hiếm bậc 5

4. Bộ Cường Hóa +10

5. Ngân lượng 40v

6. Nguyên Bảo 10v

7. Cống hiến sư môn 2000

8. Hoạt lực 1000

9. Đá Tẩy Thuộc Tính x5

10. Tẩy Luyện Tinh Thạch x30

11. Đá rèn 5x5

12. Túi Toái Phiến 2x5

13. Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên x5