Tăng lực chiến

Hoàng Kim Lệnh

Trang Bị hiếm 80

Cường hóa +10

Combo quà ưu đãi khi tham gia các nhiệm vụ ingame