Trong giang hồ kẻ nào mạnh thì kẻ đó chiếm thế thượng phong, đại hiệp có muốn mình trở thành anh hùng xưng bá một phương? Vậy thì Tẩy luyện trang bị là cách để đại hiệp có thể nhanh chóng gia tăng công lực và phát triển dòng thuộc tính giúp chặn đường chinh phục của đại hiệp sẽ dễ dàng hơn.

Tẩy luyện trang bị

  • Ấn phím Q mở giao diện Trưởng thành trang bị, chọn Tẩy luyện trang bị.
  • Chọn 1 trang bị cần Tẩy Luyện nhấp Tẩy, tốn Tẩy Luyện Thạch nhất định có thể mở hoặc tăng 1 cấp thuộc tính.

Tẩy Luyện Thạch 

  • Tẩy Luyện Thạch trực tiếp chế tạo ở Kỹ Năng Sống (F7).

  • Số dòng thuộc tính có thể tẩy luyện phụ thuộc vào bậc của trang bị: Bậc 3 sẽ có 2 dòng thuộc tính có thể tẩy luyện, tương tự Bậc 4 sẽ có 3 dòng, Bậc 5 sẽ có 4 dòng, Bậc 6 sẽ có 5 dòng, Bậc 7 sẽ có 6 dòng.
  • Tẩy luyện trang bị tối đa hiện tại là cấp 150.

Thay đổi thuộc tính Tẩy Luyện

  • Nhấp phải nút xúc xắc bên phải thuộc tính tẩy luyện có thể tốn Đá Tẩy Thuộc Tính để thay đổi thuộc tính tẩy luyện, thay đổi xong vẫn kế thừa cấp thuộc tính.

Đá Tẩy Thuộc Tính

Lưu ý
  • Số bậc dòng thuộc tính Tẩy Luyện có thể tăng phụ thuộc vào cấp người chơi.

Tiểu Điêu kính bút