Bang hội là nơi gắn kết tình huynh đệ của nhưng người cùng chí hướng. Và để gia nhập Bang hội đai hiệp hãy theo dõi các thông tin sau:

Điều kiện gia nhập

  • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 20 trở lên.
  • Nhân vật đã gia nhập môn phái.
  • Nhân vật hiện tại chưa tham gia vào một Bang hội khác.

Cách gia nhập gia tộc

  • Mời gia nhập: Bang chủ, Phó Bang Chủ, Trưởng Lão mới có quyền mời gia nhập bang hội.

 

  • Giới thiệu gia nhập: Thành viên chính thức của bang hội có thể giới thiệu những nhân vật đủ điều kiện vào bang hội. Khi Bang chủ, Phó Bang Chủ, Trưởng Lão thông qua danh sách xin vào ở giao diện Bang hội, thì những nhân sĩ này có thể gia nhập.

Tiểu Điêu kính bút