Để giúp Đại hiệp có thể giao thương một cách tự do, thoải mãi cũng như kiếm thêm thu nhập Ngạo Kiếm Vô Song 2 đã cho ra lò tính năng Mở Khóa Đạo Cụ không khóa với lợi ích cực lớn. Đại hiệp hãy theo dõi các thông tin dưới đây.

Các đạo cụ có thể được mở khóa

 • Linh Thạch và Toái Phiến cấp 1 - 6.
 • Mảnh và Trang Bị Tọa Kỵ cấp 1 - 6.
 • Trang bị hiếm bậc 4 - 8.
 • Bí Tịch và Bí Tịch Tàn Quyển.
 • Nguyên Thạch.
 • Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách Đảo.
 • Đá Tẩy Thuộc Tính.

Lưu ý
 • Linh Thạch được mua bằng Võ Lâm Vinh Dự Lệnh trong tiệm Tùy Thân – Tiệm Đổi Đồ thì không được mở khóa trang bị hiếm có khảm Phù Văn sau khi mở khóa sẽ mất Phù Văn.

Đá Mở Khóa

 • Đá Mở Khóa là Nguyên liệu dùng để mở khóa đạo cụ.
 • Có thể mua tại Trân Bảo Các.

 • Thông qua nhiệm vụ Giang Hồ Lịch Luyện hằng ngày Đại hiệp có cơ hội nhận được Đá mở khóa.

Cách mở khóa đạo cụ

 • Đến tại NPC Tào Dương Thăng ở các thành thị để tiến hành chọn đạo cụ để mở khóa.

Mở Khóa – Tào Dương Thăng

Vị trí

 • Tương Dương: 931, 398
 • Thành Đô: 836, 460
 • Dương Châu: 841, 423
 • Sau khi chọn đạo cụ để mở khóa, tiến hành đặt đạo cụ thích hợp vào và sẽ có thông báo cần bao nhiêu Đá Mở Khóa để tiến hành mở khóa đạo cụ đó. Mỗi đạo cụ khác nhau sẽ tốn số Đá Mở Khóa cần thiết khác nhau.

 • Sau đó Đại hiệp chọn Xác nhận để hoàn thành việc mở khóa.

Tiểu Điêu