Sau khi lập Bang thì cấp Bang hội là 1, thành viên Bang có thể thông qua tham gia sự kiện Bang tăng thêm Độ Kiến Thiến Bang. Khi Độ Kiến Thiết Bang đạt điểm nhất định có thể tăng cấp Bang Hội, thành viên Bang cũng cơ thể hưởng phúc lượi tương ứng.

Độ Kiến Thiết Bang

  • Thành viên chính thức Bang tham gia Trồng Cây Bang, Thí Luyện Bang, Mục Tiêu Tuần Bang, Nhiệm vụ Kiến Thiết Bang có thể tăng độ kiến thiết bang.
  • Công dụng của Độ Kiến Thiết Bang:

Tăng cấp Bang: Khi đạt đến điểm nhất định, Bang chủ có thể tăng cấp Bang hội (cần tốn Ngân Lượng trong Ngân Khố Bang), mỗi lần có thể tăng 1 cấp.

Bảo hộ cấp Bang: Khi cấp Bang hội cấp 1, cần tốn độ kiến thiết để bảo hộ cấp hiện tại của Bang. Cấp Bang hội càng cao, tốn độ kiến thiết càng nhiều. Chủ nhật hàng tuần lúc 23h59 tự động bảo hộ

• Nếu độ kiến thiết Bang không đủ trả phí bảo hộ, thì Bang hội tự động giáng 1 cấp. Ở cấp 1 sau 2 tuần không đủ phí bảo hộ sẽ tự động giải tán Bang.

Thuộc Địa Bang

  • Sau khi Bang cấp 2, đến tại NPC Quản Lý Bang thành thị để kích hoạt Thuộc Địa Bang.

Nhiệm vụ Kiến Thiết Bang

  • Ở thuộc Địa Bang nhận nhiệm vụ ở chỗ Trưởng Lão Công Nghiệp, mỗi Đại hiệp mỗi ngày có thể hoàn thành 3 nhiệm vụ.

Tiệm Bang

  • Sau khi Bang hội đạt đến cấp 2, thành viên bang có thể dùng độ cống hiến mua các loại đạo cụ giang hồ ở Tiệm Bang.

  • Sau khi Bang Hội tăng cấp, chủng loại và cấp đạo cụ trong tiệm cũng tăng cấp.

 

 Tiểu Điêu kính bút