Khảm Nạm Linh Thạch giúp đại hiệp có thể tăng cường công lực và mạnh lên nhanh chóng, vững bước trên hành trình bôn tẩu giang hồ.

♦ Trang bị có thể khảm        ♦ Cách nhận Linh Thạch      ♦ Hợp thành Linh Thạch

♦ Tăng cấp Linh Thạch         ♦ Quy tắc Khảm Nạm           ♦ Cách Khảm nạm

♦ Tách Linh Thạch                ♦ Tăng cấp lỗ khảm              ♦ Cách nhận Đá Mài

♦ Dung Hợp Linh Thạch        ♦ Tiến Bậc Linh Thạch

Trang bị có thể khảm

 • Trang bị bậc 3 trở lên có thể khảm.
 • Đem Linh Thạch khảm lên trang bị sẽ có thuộc tính Linh Thạch đó.
 • Trong trang bị cùng bậc, số lỗ khảm và cấp khảm phụ thuộc vào phẩm cấp trang bị.

Cách nhận Linh Thạch

 • Loại và thuộc tính Linh Thạch trong game rất nhiều, dựa vào nhu cầu chọn Linh Thạch để khảm phù hợp.
 • Đánh bại Thủ Lĩnh Hiếm, Boss Bí Cảnh, Cao Thủ Võ Lâm, Chu Nguyên Mộ, … đều có thể nhận Toái Phiến. Tại Hàng Đấu Giá có thể mua các loại Toái Phiến không khóa từ người chơi khác. Từ Toái Phiến sẽ tiến hành hợp thành Linh Thạch tương ứng.

Hợp thành Linh Thạch

 • Toái Phiến cần gia công hợp thành Linh Thạch mới có thể khảm lên trang bị.
 • Nguyên liệu gia công Linh Thạch: 1 Toái Phiến1 Toái Phiến Gia Công Quyển (chế tạo ở Kỹ Năng Sống)
 • Thao tác gia công Linh Thạch: Nhấp phải Toái Phiến trực tiếp gia công.

 • Có thể hợp thành Linh Thạch Khóa hoặc Không Khóa tùy vào nguyên liệu. Nếu cả 2 nguyên liệu không khóa sẽ thành Không Khóa, Nếu 1 trong 2 nguyên liêu là Khóa thì sẽ thành Khóa.

Tăng cấp Linh Thạch

 • Công thức: 3 Linh Thạch cùng loại, cùng cấp + 1 Linh Thạch Quyển (chế tạo ở Kỹ Năng Sống) = Linh Thạch cấp cao hơn .

 • Thao tác tăng cấp Linh Thạch: Nhấp Phải Linh Thạch.

 • Nếu tất cả nguyên liệu không khóa sẽ hợp thành Không Khóa. Nếu 1 các nguyên liêu là Khóa thì sẽ hợp thành Khóa.

Quy tắc Khảm Nạm

 • Mỗi Linh Thạch chỉ có thể khảm đến trang bị chỉ định, xem chi tiết tại thông tin của Linh Thạch.

 • Cấp khảm Linh Thạch không thể cao hơn cấp khảm cao nhất của trang bị, chi tiết xem tại thông tin trang bị.

 • Tại gia công/hợp Linh Thạch hoặc quá trình khảm, có bất kỳ đạo cụ khóa nào (như Ngân Lượng, Linh Thạch, Trang bị) thì Linh Thạch hoặc trang bị sau khảm nạm dều là Khóa.
 • Mỗi lần khảm đều cần tốn Ngân Lượng nhất định.

Cách Khảm nạm

 • Bước 1: Ấn phím Q mở giao diện Trưởng thành trang bị -> chọn Khảm Linh Thạch.

 • Bước 2: Giao diện khảm lần lượt đặt vào trang bịLinh Thạch. Sau đó chọn Khảm Nạm để khảm.

Tách Linh Thạch

 • Bước 1: Ấn phím Q mở giao diện Trưởng thành trang bị -> chọn Khảm Linh Thạch
 • Bước 2: Đem trang bị cần tách Linh Thạch đặt vào trong ô tách Linh Thạch
 • Bước 3: Chọn Linh Thạch cần tách
 • Bước 4: Chọn dấu ““ để tách linh thạch

Tăng cấp lỗ khảm

 • Sau khi mở máy chủ 116 ngày, có thể tăng cấp lỗ cấp 5 của trang bị Bậc 6 trởi lên, tăng cấp xong có thể khảm Linh Thạch cấp 6.

Quy tắc tăng cấp lỗ khảm

 • Lỗ khảm tăng cấp ở NPC Dã Luyện Sư thành thị.

NPC Quản Lý Bí Cảnh - Dương Dung

Vị trí

 • Tương Dương: 784, 372
 • Dương Châu: 938, 470
 • Đại Đô: 731, 392
 • Mỗi lần tăng cấp lỗ trang bị cần tiêu hao 1 Đá Mài loại trang bị tương ứng.

Vật phẩm

Trang bị tương ứng

Đá Mài Lỗ Khảm (Phòng Cụ)

Mũ, Hộ Oản, Đai, Giày

Đá Mài Lỗ Khảm (Trang Sức)

Liên, Nhẫn, Ngọc Bội, Hộ Phù

Đá Mài Lỗ Khảm (Y Phục)

Y Phục

Đá Mài Lỗ Khảm (Vũ Khí)

Vũ Khí

 • Tăng cấp lỗ khảm xong cấp khảm cao nhất của lỗ trang bị bang đầu +1.

Cách nhận Đá Mài

 • Hoàn thành nhiệm vụ Hắc Mộc Nhai tầng 3, hoặc đánh bại Kim Thân Ma SưKim Thân Cơ Nhâm nhận được [Đồng Thiên Tâm]
 • Tiệm Tùy Thâm – Tiệm Đồng Thiên Tâm, dùng Đồng Thiên Tâm mua Đá Mài Lỗ Khảm.

Dung Hợp Linh Thạch

Linh Thạch cấp 3 trở lên và Nguyên Thạch có cấp tương ứng sau khi dung hợp sẽ tạo ra Linh Thạch mới cao hơn 1 cấp.

Nguyên Thạch

 • Nguyên Thạch có các cấp I, II và III
 
 • 3 Nguyên Thạch - I + 1 Nguyên Thạch Quyển 4 có thể hợp thành 1 Nguyên Thạch - II
 • 3 Nguyên Thạch - II + 1 Nguyên Thạch Quyển 5 có thể hợp thành 1 Nguyên Thạch - III
 • Tham gia sự kiện Bang Hội Thí Luyện, Kỳ Ngộ Bí Cảnh III, Âu Vô Khuyết - Hắc Mộc Nhai, Đào Bảo, Lãnh Thổ Chiến, Chu Nguyên Mộ tầng 4 và 5 có thể nhận được.

Dung hợp Linh Thạch

 • Nhấn phím tắc Q, ở giao diện Khảm Linh Thạch chọn Dung Hợp xuất hiện giao diện Dung Hợp.
 • Đặt vào Linh Thạch cần dung hợp và 2 Nguyên Thạch lương ứng.

 • Dung hợp cần tiêu hao Hoạt Lực nhất định. Có thể tự tích chọn khấu trừ Hoạt Lực khóa hoặc không khóa.
 • Dung hợp xong tạo Linh Thạch mới cao hơn. Ví dụ:

Tiến Bậc Linh Thạch 

Một số Linh Thạch cấp 6 có thể dùng Tinh Kim để tiến bậc thành Linh Phách Thạch có thuộc tính mạnh hơn và có không gian tăng cấp. Sau đó dùng Tinh Thần Sa để tăng cấp độ Linh Phách Thạch.

Các loại Linh Thạch cấp 6 có thể Tiến Bậc thành Linh Phách Thạch

Toái Phiến cấp 4 ghép thành Linh Thạch Cấp 6

Nơi sản sinh

Dạ Vương Mặc Quân

Tàng Kinh Các

Long Chiến Thiên

Võ Lâm Cao Thủ 105

Phụng Minh Hương

Võ Lâm Cao Thủ 105

Nguyên Bá

Võ Lâm Cao Thủ 105

Phương Nhạn

Võ Lâm Cao Thủ 105

Cổ Thao

Võ Lâm Cao Thủ 105

Cung Cận

Võ Lâm Cao Thủ 105

Thiên Lang

Võ Lâm Cao Thủ 105

Thương Xà

Thũ Lĩnh 110

Giáng Thù

Thũ Lĩnh 110

Bích Thiềm

Thũ Lĩnh 110

Xích Hạt

Thũ Lĩnh 110

Mặc Ngô

Thũ Lĩnh 110

Hoa Ngữ Tình

Ngũ Trúc Đàm – Boss Hoa Ngữ Tình (Hiếm)

Âm Dương Kiếm Quân

Âu Vô Khuyết Hắc Mộc Nhai – Rương Thần Binh

Kim Thân Lang Nhân

Thủ Lĩnh Hiếm Hắc Mộc Nhai

Ô Qua Việt

Chiến Trường ở ngày 92 mở máy chủ trở đi

Đại Minh Vương

Võ Lâm Cao Thủ 120

Kim Phách Hộ Pháp

Võ Lâm Cao Thủ 120

Mộc Phách Hộ Pháp

Võ Lâm Cao Thủ 120

Thổ Phách Hộ Pháp

Võ Lâm Cao Thủ 120

Thủy Phách Hộ Pháp

Võ Lâm Cao Thủ 120

Hỏa Phách Hộ Pháp

Võ Lâm Cao Thủ 120

Cao Kiến Hà

Ở Tiệm Tùy Thân - Tiệm Đổi Đồi – Võ Lâm Vinh Dự Lện

Nguyên liệu Tiến Bậc

Tinh Kim

 • Có thể mua ở Trân Bảo Các-Tăng Cấp. Thời gian mở bán lúc 18h ngày thứ 29 sau khi mở máy chủ.
 • Dùng để tiến bậc các Linh Thạch trên đạt cấp 6 thành Linh Phách Thạch.
 • Mỗi loại Linh Thạch cấp 6 trên cần 1 Tinh Kim để tiến bậc thành Linh Phách Thạch.
Công thức
 • 1 Linh Thạch cấp 6 + 1 Tinh Kim = 1 Linh Phách Thạch level 1 (Cùng loại với Linh Thạch Cấp 6)

Ví dụ: 1 Linh Thạch III-Hoa Ngữ Tình + 1 Kim Tinh = 1 Linh Phách Thạch-Hoa Ngữ Tình-level 1

Tinh Thần Sa

 • Có thể mua ở Trân Bảo Các - Tăng Cấp. Thời gian mở bán lúc 18h ngày thứ 29 sau khi mở máy chủ.
 • Giúp Linh Phách Thạch tăng cấp độ
 • Linh Phách Thạch cấp cao nhất có thể tăng đến cấp 10, bắt đầu từ cấp 2 cứ tăng 1 cấp cần có 1 Tinh Thần Sa.
Công thức
 • 1 Linh Phách Thạch level 1 + 9 Toái Phiến Cấp 4 (cùng loại) = 1 Linh Phách Thạch level 2 
 • 1 Linh Phách Thạch level 2 + 9 Toái Phiến Cấp 4 (cùng loại) + 1 Tinh Thần Sa = 1 Linh Phách Thạch level 3.

Tương tự như vậy có thể hợp thành level 4 đến level 10

Ví dụ:

- 1 Linh Phách Thạch-Hoa Ngữ Tình-level 1 + 9 Toái Phiến-Hoa Ngữ Tình = 1 Linh Phách Thạch-Hoa Ngữ Tình-level 2

- 1 Linh Phách Thạch-Hoa Ngữ Tình-level 2 + 9 Toái Phiến-Hoa Ngữ Tình + 1 Tình Thần Sa = 1 Linh Phách Thạch-Hoa Ngữ Tình-level 3

Cách thức Tiến Bậc

Tiếp Bậc Linh Thạch cấp 6 thành Linh Phách Thạch:

 • Bước 1: Chuẩn bị loại Linh Thạch cấp 6 muốn tiến bậc và Tinh Kim ở trong Túi

 • Bước 2: Tiến hành nhấp phải vào Tinh Kim sẽ xuất hiện mũi tên màu hồng, sau đó nhấp trái vào Linh Thạch cấp 6 được chọn sẽ tiến hành tiến bậc thành Linh Phạch Thạch level 1.

Tăng cấp độ Linh Phách Thạch level 1 lên level 2:

 • Bước 1: Vào giao diện Trưởng thành trang bị (Phím Q) -> chọn Khảm Linh Thạch -> chọn Tiến Bậc, sẽ xuất hiện giao diện Tiến Bậc

 

 • Bước 2: Đặt Linh Phách Thạch level 1 cần tăng cấp vào, kèm 9 Toái Phiến cấp 4 cùng loại -> chọn “Tiến bậc”, tốn 162000 Hoạt Lực mỗi lần tiến bậc.

Tăng cấp độ Linh Phách Thạch level 2 trở đi

 • Bước 1: Chuẩn bị Linh Phách Thạch level 2 và Tinh Thần Sa ở trong Túi, tiến hành nhấp phải vào Tinh Thần Sa sẽ xuất hiện mũi tên màu hồng, sau đó nhấp trái vào Linh Phách Thạch level 2.

Sau khi thao tác xong, ở thông tin Linh Phách Thạch level 2 sẽ có thông tin có thể nâng lên level 3

 • Bước 2: thao tác lại như mục “Tăng cấp độ Linh Phách Thạch level 1 lên level 2”. Tương tự như vậy cho các cấp độ 10.

 

Tiểu Điêu kính bút