Khi Trang bị đạt các cấp cường hóa nhất định có thể thông qua sự kiện để nhận thêm đạo cụ Đá Cường Hóa để phụ ma cho trang bị giúp tăng lực chiến.

Các cấp đá cường hóa đủ điều kiện Phụ Ma.

Trang Bị Cường hóa +18

Trang Bị

Chỉ Số

Vũ Khí

Chí mạng: +70

Y Phục

Hiệu suất hồi sinh lực:+5%

NH tương khắc yếu đi:+400

Hộ Oản

NH tương khắc yếu đi:+400

Đai

NH tương khắc yếu đi:+400

Giày

NH tương khắc yếu đi:+400

Liên

NH tương khắc tăng:+400

Nhẫn

NH tương khắc tăng:+400

Bội

NH tương khắc tăng:+400

Phù

NH tương khắc tăng:+400

Trang Bị Cường hóa +20

Trang Bị

Chỉ Số

Vũ Khí

Lực công:+5%

Y Phục

Giới hạn sinh lực:+20%

Giới hạn sinh lực:+180

Hộ Oản

Giới hạn sinh lực:+180

Đai

Giới hạn sinh lực:+180

Giày

Giới hạn sinh lực:+180

Liên

Giới hạn sinh lực:+180

Nhẫn

Giới hạn sinh lực:+180

Bội

Giới hạn sinh lực:+180

Phù

Giới hạn sinh lực:+180

Trang Bị Cường hóa +22

Trang Bị

Chỉ Số

Vũ Khí

Sát thương chí mạng:+10%

Y Phục

Tất cả kháng tính:+70

Tất cả kháng tính:+40

Hộ Oản

Tất cả kháng tính:+40

Đai

Tất cả kháng tính:+40

Giày

Tất cả kháng tính:+40

Liên

Kháng né:+70

Nhẫn

Kháng né:+70

Bội

Kháng né:+70

Phù

Kháng né:+70

Trang Bị Cường hóa +24

Trang Bị

Chỉ Số

Vũ Khí

Công Cơ Bản:350

Y Phục

Lực phòng:+4%

Phòng chí mạng:+4%

Hộ Oản

Phòng chí mạng:+4%

Đai

Phòng chí mạng:+4%

Giày

Phòng chí mạng:+4%

Liên

Chí mạng:+70

Nhẫn

Chí mạng:+70

Bội

Chí mạng:+70

Phù

Chí mạng:+70

 

Đặc Biệt trong Phiên Bản Thiên Hạ Biến Sẽ phát Triển thêm 3 bộ cường Hóa Cấp 26, 28,30 thời hạn sử dụng sẽ bị giới hạn thời gian là 30 ngày

Trang Bị Cường hóa +26

Trang Bị

Chỉ Số

Vũ Khí

Lực công:+7%

Y Phục

Hiệu suất hồi sinh lực:+10%

Giới hạn sinh lực:+500

Hộ Oản

Giới hạn sinh lực:+500

Đai

Giới hạn sinh lực:+500

Giày

Giới hạn sinh lực:+500

Liên

NH tương khắc yếu đi:+500

Nhẫn

NH tương khắc yếu đi:+500

Bội

NH tương khắc yếu đi:+500

Phù

NH tương khắc yếu đi:+500

Trang Bị Cường hóa +28

Trang Bị

Chỉ Số

Vũ Khí

Sát thương chí mạng:+10%

Y Phục

Giới hạn sinh lực:+20%

Lực Phòng: +4%

Hộ Oản

Lực Phòng: +4%

Đai

Lực Phòng: +4%

Giày

Lực Phòng: +4%

Liên

Né Chí mạng:+100

Nhẫn

Né Chí mạng:+100

Bội

Né Chí mạng:+100

Phù

Né Chí mạng:+100

Trang Bị Cường hóa +30

Trang Bị

Chỉ Số

Vũ Khí

Sát thương chí mạng:+10%

Y Phục

Lực phòng:+7%

Phòng chí mạng:+7%

Hộ Oản

Phòng chí mạng:+7%

Đai

Phòng chí mạng:+7%

Giày

Phòng chí mạng:+7%

Liên

Tất cả kháng tính:+60

Nhẫn

Tất cả kháng tính:+60

Bội

Tất cả kháng tính:+60

Phù

Tất cả kháng tính:+60

*Một số hình ảnh Phụ Ma Cường Hóa