Trong ingame có 3 loại tiền là Nguyên Bảo, Nguyên Bảo Khóa và Ngân Lượng. Trong đó chỉ có Nguyên Bảo có thể trực tiếp giao dịch lưu thông.

Đạo cụ vật phẩm dùng Nguyên Bảo Khóa hoặc Ngân Lượng để mua chỉ có thể bản thân dùng, không thể lưu thông.

♦ Nguyên Bảo                      ♦ Nguyên Bảo Khóa                     ♦  Ngân Lượng

Nguyên Bảo

  • Nguyên Bảo có thể dùng mua trang bị và đạo cụ tại Trân Bảo Các, Hàng Đấu Giá hoặc dùng trực tiếp giao dịch với người chơi.
  • Cách nhận: Nạp thẻ có thể trực tiếp nhận Nguyên Bảo.

  • Ở Hàng Đấu Giá bán trang bị hoặc đạo cụ không khóa thành công có thể nhận được Nguyên Bảo.

  • Giao dịch trực tiếp với người chơi khác sẽ nhận được.

Nguyên Bảo Khóa

  • Nguyên Bảo Khóa có thể dùng để mua một số đạo cụ cho phép ở Trân Bảo Các
  • Cách nhận:

• Mở Túi Phúc Vàng có cơ hội nhận Nguyên Bảo Khóa.

Túi Phúc Vàng

• Đem một số vật phẩm bán cho Tiệm Tùy Thân có thể nhận Nguyên Bảo Khóa.

• Làm nhiệm vụ Truyện Ký, Lịch Luyện có cơ hội nhận.

• Dùng Anh Hùng Lệnh xong, mỗi 7 ngày có thể nhận 5000 Nguyên Bảo Khóa.

• Có thể đổi Nguyên Bảo sang Nguyên Bảo khóa ở giao diện VIP và Trân Bảo Các, cấp VIP càng cao mức đổi sẽ càng cao.

Ngân Lượng

  • Dùng Ngân Lượng để muc các loại vật phẩm ở Tiệm Dược và Tiệm Tạp Hóa, còn có thể sửa chữa, cường hóa và khảm nạm trang bị.
  • Cách nhận:

• Nhiệm vụ truyện ký/Giang hồ lịch luyện/Vận Tiêu/Thương Hội đều có thể nhận được.

• Thưởng sự kiện Bí Cảnh, Ngũ Trúc Đàm.

• Mở Túi Phúc Vàng có cơ hội nhận được.

• Một số vật phẩm bán ở Tiệm Tùy Thân nhận Ngân Lượng.

Tiểu Điêu kính bút