Tranh Đoạt Thuộc Địa Bang

Cẩm nang > Tranh Đoạt Thuộc Địa Bang

Tranh Đoạt Thuộc Địa Bang là một tính năng đặc sắc khi các Bang Hội có thể tuyên chiến lẫn nhau để phân định thắng thua, thông qua đó có thể nhận được nhiều phần thưởng giá trị. Thông tin chi tiết như sau:

Lợi ích khi tham gia

Khi tham gia Tranh Đoạt Thuộc Địa Bang, Đại hiệp có thể nhận được nhiều Nguyên Bảo KhóaKinh Nghiệm.

Thời gian mở

 • Máy chủ mở giới hạn cấp 99, mỗi ngày lúc 12h00 – 20h00 mở Tranh Đoạt Thuộc Địa Bang.

Điều kiện tham gia

 • Bang cấp 2 trở lên phải có Thuộc Địa Bang.
 • Mọi thành viên bang có thể tham gia.

Cách tham gia

 • Bang chủ Bang hội ở chỗ Quản Lý Bang tiến hành chọn Thuộc Địa Tranh Đoạt, sau đó chọn Bang để tuyên chiến.

 • Tuyên chiến thành công, sau 30 phút, bên tuyên chiến có thể vào thuộc địa đối phương thông qua Quản Lý Bang để tiêu diệt Đồ Đằng thuộc địa bên địch. Trong 20 phút diệt được Đồ Đằng tức là cướp đoạt thành công.
 • Bên phòng thủ có thể về thuộc địa Bang trước để chuẩn bị phòng thủ, sau 30 phút kẻ địch có thể vào.

 • Mỗi bang mỗi tuần chỉ có thể tuyên chiến 2 lần và bị tuyên chiến 2 lần.

Phần thưởng

Thưởng bên tấn công

 • Nếu thắng sẽ nhận được 1000 điểm Kiến Thiết Bang, thành viên Bang sẽ nhận được 1 vạn Nguyên Bảo Khóa và Kinh Nghiệm cơ bản 8 giờ.
 • Nếu thất bại, thành viên Bang sẽ nhận được 5000 Nguyên Bảo Khóa và Kinh Nghiệm cơ bản 4 giờ.

Thưởng bên phòng thủ

 • Nếu phòng thủ thất bại sẽ mất 1000 điểm Kiến Thiết Bang, thành viên bang sẽ nhận được 5000 Nguyên Bảo Khóa và Kinh Nghiệm cơ bản 4 giờ.
 • Nếu phòng thủ thành công, thành viên Bang sẽ nhận được 1 vạn Nguyên Bảo Khóa và Kinh Nghiệm cơ bản 8 giờ.
Lưu ý
 • Thành viên Bang không online sẽ nhận thưởng Tranh Đoạt Thuộc Địa Bang qua Thư.