Để gia tăng công lực và các dòng thuộc tính thì Túi Hương là một trang bị không thể thiếu trên chặn đường hạnh tẩu giang hồ của mỗi đại hiệp. Và để đại hiệp có thể hiểu rõ hơn trang bị này hãy cùng Tiểu Điêu theo dõi thông tin sau:

Phân loại

  • Túi Hương có thể chế tạo gồm 6 bậc, bậc càng cao càng tốn nhiều nguyên liệu để chế tạo, công lực và chỉ số các dòng thuộc tính cộng thêm càng nhiều.

Nguyên liệu chế tạo

  • Chế tạo Túi Hương cần Hồng Liên và Ma Phùng Tuyến.
Vật phẩm Hình ảnh
Hồng Liên
Ma Phùng Tuyến

 

Bậc

Tên

Nguyên Liệu cần

1

Túi Hương Thệ Tuyết

Hồng Liên x3

Ma Phùng Tuyến - 1 x1

2

Túi Hương Thanh Vân

Túi Hương Thệ Tuyết x3

Ma Phùng Tuyến - 2 x1

3

Túi Hương Tử Hà

Túi Hương Thanh Vân x3

Ma Phùng Tuyến - 3 x1

4

Túi Hương Lạc Anh

Túi Hương Tử Hà x3

Ma Phùng Tuyến - 4 x1

5

Túi Hương Băng Nghiên

Túi Hương Lạc Anh x3

Ma Phùng Tuyến - 5 x1

6

Túi Hương Bình Loan

Túi Hương Băng Nghiên x3

Ma Phùng Tuyến - 6 x1

  • Nơi tìm kiếm nguyên liệu: Hồng Liên và Ma Phùng Tuyến có thể mua băng Nguyên Bảo ở Trân Bảo Các.

Cách chế tạo

  • Mua nguyên liệu cần thiết để chế tạo tại Trân Bảo Các.

  • Nhấn F7 để mở giao diện Kỹ năng sống -> chọn mục Phòng Cụ -> chọn loại Túi Hương cần chế tạo.

  • Nhấn chọn Chế tạo để hoàn thành công việc chế tạo.

Tiểu Điêu