Tiệm Tùy Thân trong Ngạo Kiếm Vô Song II được thiết kế nằm tại hành trang của nhân vật. Không cần về thành tìm NPC, ở ngoại thành, phụ bản, ở gia viên… tùy nơi tùy lúc quý đại hiệp có thể mua hoặc bán vật phẩm, và trang bị.

Mở tiệm tùy thân

  • Đại hiệp nhấn phím tắt F2 hoặc B để mở giao diện hành trang.

  • Nhấp chọn tùy thân để vào Tùy Thân.

Tiệm Tùy Thân có thể mua được gì?

  • Quý đại hiệp có thể mua vật phẩm như: Trang bị Ký, Túi Phúc, kỹ năng sống, công thức chế tạo… ở Tiệm Tùy Thân. Tùy theo cấp mở, tiệm sẽ mở càng nhiều vật phẩm để các quý nhân sĩ có thể mua.

Mua vật phẩm tốn cái gì?

  • Mua vật phẩm bằng Điểm truyện ký: Làm nhiệm vụ truyện ký, nhiệm vụ hiệp hành, nhiệm vụ giang hồ lịch luyện đều có thể nhận Điểm truyện ký.

 

  • Mua vật phẩm bằng điểm Cống hiến sư môn: Tham gia nhiệm vụ nhiệm vụ giang hồ lịch luyện, thủ vệ phái, đấu trường môn phái có thể nhận rất nhiều điểm cống hiến sư môn.

  • Mua vật phẩm bằng Nguyên Bảo Khóa: Nếu đủ điểm công huân chiến trường, hoặc điểm công huân lãnh thổ chiến. Quý đại hiệp có thể có được các loại ấn quan văn, quan võ phù hợp với hàm tước của mình

 

  • Mua vật phẩm bằng Điểm Hiệp Nghĩa: Hoàn thành các Thành Tựu sẽ nhận điểm Hiệp Nghĩa, mua các loại ngoại trang ưa thích.

 

Tiểu Điêu kính bút