Bản đồ thần bí lưu truyền trong giang hồ, có thể thông qua giám định, giải đố, thám hiểm, cuối cùng nhận được Bảo Tàng thần bí!

Lợi ích tham gia

 • Khi tham gia đào bảo Tàng Bảo Đồ, quý đại hiệp có thể nhận Nguyên Bảo Khóa, Toái Phiến, Nguyên Thạch (Không khóa), Phòng Cụ Hiếm (Không khóa), Nguyên Liệu Sống, Công Thức Sống, Nguyên Bảo Khóa,...

Điều kiện và cách nhận

 • Cấp >= 50, tham gia sự kiện Mục tiêu ngày để nhận được Hoạt Lực Quả, dùng Hoạt Lực Quả nhận được Tàng Bảo Đồ.

Hoạt Lực Quả

Tàng Bảo Đồ

Số lần đào Tàng Bảo Đồ

 • Mỗi người mỗi ngày có 2 lần đào bảo, tối đa có thể tích lũy 10 lần.
 • Hỗ trợ Tàng Bảo Đồ: Mỗi ngày còn có 10 lần giúp đỡ đội hữu đào bảo, tối đa tích lũy 30 lần.

Giám Định Tàng Bảo Đồ

Các bước để Giám Định Tàng Bảo Đồ

 • Nhấn phím phải và Tàng Bảo Đồ chưa giám định để tự động giám định.

Tàng Bảo Đồ

 • Giám định xong sẽ nhận được bản đồ và vị trí cụ thể của Tàng Bảo Đồ, nhấp chuột phải vào Tàng Bảo Đồ đã giám định để xem hình ảnh vị trí.

 • Tàng Bảo Đồ chưa giám định có thể bán cho tiệm tùy thân

Tàng Bảo Đồ có thể đào được gì?

    Sự kiện Đào Bảo:

 • Đào bảo đột nhiên có Đoạt bảo Tặc, Bảo Rương cũ kỹ khóa chặt, Tàng Bảo Địa Cung nguy hiểm kích thích, Bí Quật Nguyên Bảo Khóa rải đầy Nguyên Bảo Khóa, còn có Boss Vu Triển Bằng, Chích Diệm Hỏa Ma, cần các hiệp khác tổ đội đến.

    Thưởng Đào Bảo:

 • Nguyên Liệu Sống, Công Thức Sống, Nguyên Bảo Khóa, Toái Phiến, Nguyên Thạch (Không khóa), Phòng Cụ Hiếm (Không khóa).

Tàng Bảo Đồ Địa Cung

Dùng Tàng Bảo Đồ đào bảo có thể cùng tổ đội đồng thời rơi vào Tàng Bảo Địa Cung. Trong Địa Cung sẽ có kỳ ngộ và nhận được gì?

 • Địa Cung Tầm Bảo: Trong Địa Cung ngẫu nhiên xuất hiện Bảo Rương, Đoạt Bảo Tặc, thậm chí là Thũ Lĩnh Dã Ngoại và Cao Thủ Võ Lâm, đánh bại chúng hoặc mở Rương đều nhận quà.
 • Nhiều Kinh Nghiệm: Trong Tàng Bảo Địa Cung không những đánh quái có Kinh Nghiệm, còn có Hỏa Lư làm Kinh Nghiệm tăng mạnh, chỉ cần bạn và đồng đội ở gần Hỏa Lư có thể nhận được.
 • Pk tranh đoạt chiến:

Trong Tàng Bảo Địa Cung sẽ có người chơi của đội khác, cần chuẩn bị tốt việc tranh đoạt và PK.

Địa Cung Thế Ngoại Đào Nguyên, Tiên Tung Lâm và Đồng Hoang, hết thời gian bảo hộ có thể tiến hành PK, trong Địa Cung trọng thương người khác không tăng điểm ác danh.

Tiểu Điêu kính bút