Phù Văn Bộ Trang Bị Danh Vọng

Cẩm nang > Phù Văn Bộ Trang Bị Danh Vọng

Trên bước đường xưng bá võ lâm, ắc hẳn tất cả quý Đại hiệp đềm muốn sở hữu những trang bị độc nhất vô nhị, những vũ khí cực kỳ hiếm có, các loại đá khảm bậc cao... Trang bị Danh Vọng sẽ là một lựa chọn không hề tồi để chặn đường chinh phục võ lâm dễ dàng hơn.

♦ Lợi ích

♦  Cách nhận              

♦ Các loại trang bị 

♦ Thao Tác

Lợi ích của bộ trang bị Danh Vọng

 • Tăng cấp trang bị hiện có thành bộ trang bị Danh Vọng, không chỉ có thể nhận được thuộc tính mới còn cộng thêm công lực.
 • Mặc nhiều trang bị Danh Vọng cùng bộ có thể kích hoạt thuộc tính ngầm bộ trang bị, bộ kiện càng nhiều thuộc tính kích hoạt càng nhiều.
 • Trang bị đủ bộ bộ trang bị Danh Vọng còn có thể nhận công lực tăng thêm.

Cách có Bộ Trang bị Danh Vọng

 • Mua các loại Phù Văn ở Tiệm Tùy Thân-Tiệm Danh Vọng, sau đó đến NPC Dã Luyện Sư - Âu Mộ Tử ở mỗi thành thị tăng cấp thành bộ trang bị Danh Vọng.

NPC Dã Luyện Sư – Âu Mộ Tử

Tọa Độ

 • Thành Đô: 731, 392
 • Tương Dương: 784, 372
 • Dương Châu: 938, 470
 • Mỗi loại Phù Văn yêu cầu loại Trang bị và Bậc của trang bị khác nhau mới có thể dùng.
 • Phẩm chất trang bị nào cũng có thể dùng Phù Văn tăng cấp thành trang bị Danh Vọng.

Các loại bộ trang bị Danh Vọng

 • Gồm 3 bộ trang bị Danh Vọng: Phụ Bản, Hoa Sơn Luận Kiếm và Lãnh Thổ Chiến.
 • Mỗi bộ có 3 cấp Phù Văn, mỗi cấp kích hoạt các thuộc tính khác nhau.

Bộ Danh Vọng phụ bản

 • Tham gia Bí Cảnh, Ngũ Trúc Đàm, Đấu Phái để nhận được Danh Vọng loại tương ứng, khi Danh Vọng đủ cấp nhất định, có thể ở Tiệm Danh Vọng mua Phù Văn tương ứng.
 • Bộ trang bị Danh Vọng phụ bản có 3 cấp ứng với 3 cấp Phù Văn:

Cấp 1 - Bộ Phù Văn Võ Giả

Trang bị

Phù Văn tương ứng

Hình ảnh

Tiệm bán

Yêu cầu Bậc

Phù Văn Võ Giả-Mũ (Cấp 1)

Tiệm Bí Cảnh

Bậc 3 trở lên

Hộ Oản

Phù Văn Võ Giả-Hộ Oản (Cấp 1)

Tiệm Ngũ Trúc Đàm

Bậc 3 trở lên

Nhẫn

Phù Văn Võ Giả-Nhẫn (Cấp 1)

Tiệm Đấu Phái

Bậc 2 trở lên

Liên

Phù Văn Võ Giả-Liên (Cấp 1)

Tiệm Đấu Phái

Bậc 3 trở lê

Cấp 2 - Bộ Phù Văn Kim Qua

Trang bị

Phù Văn tương ứng

Hình ảnh

Tiệm bán

Yêu cầu Bậc

Phù Văn Kim Qua-Mũ (Cấp 2)

Tiệm Bí Cảnh

Bậc 5 trở lên

Hộ Oản

Phù Văn Kim Qua-Hộ Oản (Cấp 2)

Tiệm Ngũ Trúc Đàm

Bậc 5 trở lên

Nhẫn

Phù Văn Kim Qua-Nhẫn (Cấp 2)

Tiệm Đấu Phái

Bậc 5 trở lên

Liên

Phù Văn Kim Qua-Liên (Cấp 2)

Tiệm Đấu Phái

Bậc 5 trở lên

• Cấp 3 - Bộ Phù Văn Bá Giả

Trang bị

Phù Văn tương ứng

Hình ảnh

Tiệm bán

Yêu cầu Bậc

Phù Văn Bá Giả-Mũ (Cấp 3)

Tiệm Bí Cảnh

Bậc 5 trở lên

Hộ Oản

Phù Văn Bá Giả-Hộ Oản (Cấp 3)

Tiệm Ngũ Trúc Đàm

Bậc 5 trở lên

Nhẫn

Phù Văn Bá Giả-Nhẫn (Cấp 3)

Tiệm Đấu Phái

Bậc 5 trở lên

Liên

Phù Văn Bá Giả-Liên (Cấp 3)

Tiệm Đấu Phái

Bậc 5 trở lên

Bộ Danh Vọng Hoa Sơn Luận Kiếm

 • Tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm để nhận được Danh Vọng loại tương ứng, khi Danh Vọng đủ cấp nhất định, có thể ở Tiệm Danh Vọng mua Phù Văn tương ứng
 • Bộ trang bị Danh Vọng Hoa Sơn Luận Kiếm có 3 cấp ứng với 3 cấp Phù Văn:

Cấp 1 - Bộ Phù Văn Tranh Phong

Trang bị

Phù Văn tương ứng

Hình ảnh

Tiệm bán

Yêu cầu Bậc

Đai

Phù Văn Tranh Phong-Đai (Cấp 1)

Hoa Sơn Luận Kiếm

Bậc 5 trở lên

Bội

Phù Văn Tranh Phong-Bội (Cấp 1)

Hoa Sơn Luận Kiếm

Bậc 5 trở lên

Y Phục

Phù Văn Tranh Phong-Y Phục (Cấp 1)

Hoa Sơn Luận Kiếm

Bậc 5 trở lên

Cấp 2 - Bộ Phù Văn Vấn Đỉnh

Trang bị

Phù Văn tương ứng

Hình ảnh

Tiệm bán

Yêu cầu Bậc

Đai

Phù Văn Vấn Đỉnh-Đai (Cấp 2)

Hoa Sơn Luận Kiếm

Bậc 5 trở lên

Bội

Phù Văn Vấn Đỉnh-Bội (Cấp 2)

Hoa Sơn Luận Kiếm

Bậc 5 trở lên

Y Phục

Phù Văn Vấn Đỉnh-Y Phục (Cấp 2)

Hoa Sơn Luận Kiếm

Bậc 5 trở lên

Cấp 3 - Bộ Phù Văn Huy Dập

Trang bị

Phù Văn tương ứng

Hình ảnh

Tiệm bán

Yêu cầu Bậc

Đai

Phù Văn Huy Dập-Đai (Cấp 3)

Hoa Sơn Luận Kiếm

Bậc 5 trở lên

Bội

Phù Văn Huy Dập-Bội (Cấp 3)

Hoa Sơn Luận Kiếm

Bậc 5 trở lên

Y Phục

Phù Văn Huy Dập-Y Phục (Cấp 3)

Hoa Sơn Luận Kiếm

Bậc 5 trở lên

Bộ Danh Vọng Lãnh Thổ Chiến

 • Tham gia Lãnh Thổ Chiến để nhận được Danh Vọng loại tương ứng, khi Danh Vọng đủ cấp nhất định, có thể ở Tiệm Danh Vọng mua Phù Văn tương ứng.
 • Bộ trang bị Danh Vọng Lãnh Thổ Chiến có 3 cấp ứng với 3 cấp Phù Văn:

Cấp 1 - Bộ Phù Văn Hoàng Thành

Trang bị

Phù Văn tương ứng

Hình ảnh

Tiệm bán

Yêu cầu Bậc

Giày

Phù Văn Hoàng Thành-Giày

(Cấp 1)

Lãnh Thổ Chiến

Bậc 5 trở lên

Hộ Phù

Phù Văn Tranh Phong-Hộ Phù (Cấp 1)

Lãnh Thổ Chiến

Bậc 5 trở lên

Vũ Khí

Phù Văn Tranh Phong-Vũ Khí

 (Cấp 1)

Lãnh Thổ Chiến

Bậc 5 trở lên

Cấp 2 - Bộ Phù Văn Chí Tôn

Trang bị

Phù Văn tương ứng

Hình ảnh

Tiệm bán

Yêu cầu Bậc

Giày

Phù Văn Chí Tôn-Giày

(Cấp 2)3

Lãnh Thổ Chiến

Bậc 5 trở lên

Hộ Phù

Phù Văn Chí Tôn-Hộ Phù

(Cấp 2)

Lãnh Thổ Chiến

Bậc 5 trở lên

Vũ Khí

Phù Văn Chí Tôn-Vũ Khí

 (Cấp 2)

Lãnh Thổ Chiến

Bậc 5 trở lên

  Cấp 3 - Bộ Phù Văn Tuyệt Thế

Trang bị

Phù Văn tương ứng

Hình ảnh

Tiệm bán

Yêu cầu Bậc

Giày

Phù Văn Tuyệt Thế-Giày

(Cấp 3)

Lãnh Thổ Chiến

Bậc 5 trở lên

Hộ Phù

Phù Văn Tuyệt Thế-Hộ Phù

(Cấp 3)

Lãnh Thổ Chiến

Bậc 5 trở lên

Vũ Khí

Phù Văn Tuyệt Thế-Vũ Khí

 (Cấp 3)

Lãnh Thổ Chiến

Bậc 5 trở lên

Bộ Phù văn Trang Bị Truyền Thuyết

 • Lưu ý: Phải là Trang Bị Truyền Thuyết mới có thể phù văn được

 

Bộ Vị Trang Bị

Loại Danh Vọng

Thuộc tính kích hoạt

Yêu cầu cấp danh vọng

Độc Tôn

Danh Vọng Bí Cảnh

Điểm chính xác+500 điểm

9 cấp

Oản

Danh Vọng Ngũ Trúc Đàm

Giảm EXP tổn thất trọng thương 50%

9 cấp

Liên

Danh Vọng Đấu Phái

Công cơ bản+450~500 điểm

8 cấp

Nhẫn

Danh Vọng Đấu Phái

Chí mạng+300 điểm

8 cấp

Thánh Quang

Đai

Danh Vọng Hoa Sơn Luận Kiếm

Hóa giải sát thương 250 điểm,
không quá sát thương gốc 40%

10 cấp

Bội

Danh Vọng Hoa Sơn Luận Kiếm

Né chí mạng+300 điểm

11 cấp

Y Phục

Danh Vọng Hoa Sơn Luận Kiếm

Toàn kháng+350 điểm

12 cấp

Vô Thượng

Hài

Danh Vọng Lãnh Thổ Chiến

Sát thương chí mạng +20%

10 cấp

Hộ Phù

Danh Vọng Lãnh Thổ Chiến

Phát huy công cơ bản+15%

11 cấp

Vũ Khí

Danh Vọng Lãnh Thổ Chiến

Lực công+7%

12 cấp

 Thao tác Phù Văn bộ trang bị Danh Vọng

 • Mua loại Phù Văn cần để tăng cấp trang bị thành trang bị Danh Vọng, đến NPC Dã Luyên Sư- Âu Mộ Tử chọn “Phù Văn Bộ Trang Bị”.

 • Đặt Trang bị và loại Phù Văn phù hợp vào -> tiến hành Xác nhận để Khảm phù văn.

 • Xác nhận thành công trang bị sẽ có tên của loại Phù Văn đó và có thêm thuộc tính kích hoạt mới.

Lưu ý
 • Muốn tăng cấp Phù Văn ở trang bị Danh Vọng lên cấp cao thì phải lần lượt dùng Phù Văn từ cấp 1 lên cấp 2 rồi lên cấp 3. Không thể bỏ qua giai đoạn. Ví dụ: Muốn Vũ khí tăng lên Phù Văn cấp 2 thì phải tăng lên Phù Văn cấp 1 trước
 • Trong 1 Bộ Trang Bị Danh Vọng, các trang bị có Cấp Phù Văn nào sẽ kích hoạt các thuộc tính của Cấp Phù Văn đó. Ví dụ: Bộ trang bị danh vọng Lãnh Thổ Chiến, có Giày và Vũ Khí nâng lên Phù Văn cấp 1, Hộ phù đã nâng lên Phù Văn Cấp 2 -> Hộ Phù không thể kích hoạt các thuộc tính ở Phù Văn cấp 1

Tiểu Điêu Kính Bút