Lục đại môn phái phân tranh, cục diện ít nhiều nghiêng về một số phái. Để cân bằng thế lực trong giang hồ cũng như tạo nguồn cảm hứng mới cho quý Đại hiệp, Ngạo Kiếm Vô Song 2 sẽ điều chỉnh một số kỹ năng chiêu thức của một số phái.

Các phái điều chỉnh kỹ năng chiêu thức: Nga My, Tiêu Dao, Côn Luân. Chi tiết như sau:

Phái Nga My

Kỹ Năng Phật Liễu Kiếm

♥ Khi tăng cấp chiêu thức từ 1-10:

 • Xác xuất tạo trì hoãn điều chỉnh còn 10% duy trì 1.5s
 • Phát huy lực công cơ bản 71-80%, điều chỉnh thành 56-65%

♥ Khi tăng cấp chiêu thức từ 1-20:

 • XS tạo trì hoãn 15%-25% duy trì 2s điều chỉnh thành 10% -20% duy trì 1.5s
 • Phát huy lực công cơ bản 71%-90%, điều chỉnh thành 56%-75%

♥ Khi tăng cấp kỹ nâng đến từ 1-30:

 • XS tạo trì hoãn 15%-35% duy trì 2s, điều chỉnh thành 10% -30% duy trì 1.5s
 • Phát huy công cơ bản 71%-90%, điều chỉnh thành 56%-75%

Kỹ Năng Trích Thủy Thành Băng

♥ Khi tăng cấp từ 1-10:

 • Xác suất kích hoạt chiêu thức 50%-85%, chỉnh thành 25%-60%

Phái Côn Luân

Kỹ năng Lôi Minh Quyết

 • Khi tăng cấp từ 1-10: XS tạo choáng tăng từ 5% thành 10%
 • Khi tăng cấp từ 1-20: XS tạo choáng từ 20% tăng thành 25%
 • Khi tăng cấp từ 1-20: XS tạo choáng từ 20% tăng thành 25%
 • Khi tăng cấp từ 21-30: XS tạo choáng từ 20% tăng thành 26-35%

Kỹ năng Hỗn Nguyên Càn Khôn

♥ Khi tăng cấp 1-10:

 • XS chịu trì hoãn giảm 10-80 tăng thành 10-120
 • Thời gian chịu trì hoãn giảm từ 10-80 tăng thành 10-100

Phái Tiêu Dao

Kỹ năng Bi Tô Thanh Phong

 • Khi tăng cấp từ 1-10: Năng lực lực phòng giảm 3%-30% tăng thành 3%-40%

Kỹ năng Bắc Minh Thần Công

♥ Khi tăng cấp từ 1-10:

 • Phát huy lực công cơ bản 80%-100- tăng thành 80%-120%
 • Công kích Mộc từ 40%-100% tăng thành 40%-120%

♥ Khi tăng cấp từ 11-23:

 • Phát huy lực công cơ bản 105%-165% tăng thành 125%-180%
 • Công kích Mộc 106%-178% tăng thành 125%-180%