[15/09 - 27/09] HƯƠNG SẮC MÙA THU

Diễn ra ngày 15/09/2023

Thưởng Bảng Xếp Hạng

15/09/2023

Máy chủ Kim Kiếm đến Võ Đang

Quà Hạng 1

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

100

Không khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng (15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang (10 ngày)

1

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Quà Hạng 2

 

 

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

50

Không khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc

2

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang (5 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

40

Khóa

Quà Hạng 3

 

 

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

20

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

20

Khóa

Quà Hạng4~10

 

 

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

10

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

10

Khóa

Quà Hạng 11~50

 

 

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

10

Khóa

Máy chủ Linh Phượng đến Thiên Kiếm

Quà Hạng 1

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

100

Không khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng (15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang (10 ngày)

1

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Quà Hạng 2

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

50

Không khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc

2

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang (5 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

40

Khóa

Quà Hạng 3

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

20

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

20

Khóa

Quà Hạng 4~10

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

10

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

10

Khóa

Quà Hạng 11~50

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

10

Khóa

Máy chủ Thần Kiếm đến Ma Kiếm

Quà Hạng 1

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng (15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang (10 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

80

Khóa

Quà Hạng 2

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang (5 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

40

Khóa

Quà Hạng 3

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

20

Khóa

Quà Hạng 4~10

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

10

Khóa

Quà Hạng 11~50

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

10

Khóa

Máy chủ Linh Kiếm đến Hổ Kiếm

Quà Hạng 1

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

100

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng (15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang (10 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm)

25

Khóa

Quà Hạng 2

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

50

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang (5 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm)

15

Khóa

Quà Hạng 3

 

 

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

30

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm)

10

Khóa

Quà Hạng 4~10

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

20

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm)

5

Khóa

Quà Hạng 11~50

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

20

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm)

5

Khóa

Máy chủ Cửu Kiếm

Quà Hạng 1

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

100

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng (15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang (10 ngày)

1

Khóa

'Túi Chọn Danh Vọng Trang Sức Sử Thi (5 điểm)

25

Khóa

Quà Hạng 2

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

50

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang (5 ngày)

1

Khóa

'Túi Chọn Danh Vọng Trang Sức Sử Thi (5 điểm)

15

Khóa

Quà Hạng 3

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

30

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

'Túi Chọn Danh Vọng Trang Sức Sử Thi (5 điểm)

10

Khóa

Quà Hạng 4~10

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

20

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

'Túi Chọn Danh Vọng Trang Sức Sử Thi (5 điểm)

5

Khóa

Quà Hạng 11~50

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

20

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

'Túi Chọn Danh Vọng Trang Sức Sử Thi (5 điểm)

5

Khóa