[15/09 - 27/09] HƯƠNG SẮC MÙA THU

Diễn ra ngày 15/09/2023

Thưởng ghép quà đạt mốc

15/09/2023

Máy chủ Kim Kiếm đến Võ Đang

Quà Mùa Thu_I

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Chọn Linh Thạch Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên-3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Cửu Vĩ Yêu Hồ (15 ngày )

1

Khóa

Quà Mùa Thu-II

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Hoạt Lực (50000)

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

10

Khóa

Túi Chọn Linh Thạch Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên-3

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Quà Mùa Thu-III

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Chân Khí 50000

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

2

Khóa

Quà Mùa Thu-IV

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Rèn Bậc 7

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Túi Chọn Linh Thạch Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên-3

2

Khóa

Chân Khí 50000

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

50

Khóa

Quà Mùa Thu-V

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Ngũ Sắc

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

800

Khóa

Đồ Phổ Tuyệt Thế Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Lưu Ly Thạch

2

Khóa

Máy chủ Linh Phượng đến Thiên Kiếm

Quà Mùa Thu-I

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Chọn Linh Thạch Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên-3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Cửu Vĩ Yêu Hồ (15 ngày )

1

Khóa

Quà Mùa Thu-II

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Hoạt Lực (50000)

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

10

Khóa

Túi Chọn Linh Thạch Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên-3

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Quà Mùa Thu-III

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Chân Khí 50000

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

2

Khóa

Quà Mùa Thu-IV

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Rèn Bậc 7

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Túi Chọn Linh Thạch Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên-3

2

Khóa

Chân Khí 50000

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

50

Khóa

Quà Mùa Thu-V

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Ngũ Sắc

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

1000

Khóa

Đồ Phổ Thần Thoại Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc

4

Khóa

Máy chủ Thần Kiếm đến Ma Kiếm

Quà Mùa Thu-I

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 50000

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

1

Khóa

Cửu Vĩ Yêu Hồ (15 ngày )

1

Khóa

 Quà Mùa Thu-II

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 50000

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

2

Khóa

 Quà Mùa Thu-III

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 50000

4

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

 Quà Mùa Thu-IV

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 50000

6

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

3

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

 Quà Mùa Thu-V

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (Tất cả)

1

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

200

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Máy chủ Linh Kiếm đến Hổ Kiếm

Quà Mùa Thu-I

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm Bậc 3

1

Khóa

Cửu Vĩ Yêu Hồ (15 ngày )

1

Khóa

 Quà Mùa Thu-II

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

20

Khóa

 Quà Mùa Thu-III

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

 Quà Mùa Thu-IV

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa GĐ

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

 Quà Mùa Thu-V

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (Tất cả)

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa GĐ

30

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Khóa

Máy chủ Cửu Kiếm

Quà Mùa Thu-I

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm Bậc 3

1

Khóa

Cửu Vĩ Yêu Hồ (15 ngày )

1

Khóa

 Quà Mùa Thu-II

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

20

Khóa

 Quà Mùa Thu-III

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

50

Khóa

 Quà Mùa Thu-IV

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa GĐ

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

100

Khóa

 Quà Mùa Thu-V

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (Tất cả)

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa GĐ

30

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

200

Khóa