Làm nhiệm vụ Kim Bài

Diễn ra ngày 07/03/2019

Nhiệm vụ (S1-S14)

 

Mở Kim Bài đại hiệp sẽ nhận được 6 mốc nhiệm vụ Nhãn - Nhĩ - Tỷ - Thiệt - Thân - Ý, sau khi hoàn thành sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng quý giá. Click để xem chi tiết từng nhiệm vụ nhé. 

Mốc nhiệm vụ Nhãn

 • Hoàn thành 2 lần Vận Tiêu Cao Cấp

- Đến gặp NPC tổng tiêu đầu tiêu cục tại thành Chính để tiến hành nhiệm vụ vận tiêu

- Tọa độ tại Dương Châu 422,246

- Tọa độ tại Tương Dương 445,248

- Tọa độ tại Thành Đô 394,281

 • Độ Sôi Nổi đạt 200 điểm

- Đại Hiệp mở giao diện Sự Kiện phần sôi nổi để thực hiện các hoạt động mang lại điểm sôi nổi

 • Hoàn thành 4 lần Bí Cảnh

- Đến gặp NPC Quản Lí Bí Cảnh để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người mới có thể tham gia)

- Tọa độ tại Dương Châu 302,306

- Tọa độ tại Tương Dương 333,308

- Tọa độ tại Thành Đô 394,281

 • Hoàn thành 4 lần Ngũ Trúc Đàm

- Đến gặp NPC Ngũ Trúc Đàm để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người mới có thể tham gia)

- Tọa độ tại Dương Châu 383,326

- Tọa độ tại Tương Dương 371,336

- Tọa độ tại Thành Đô 321,347

 • Hoàn thành 2 lần Truy Nã Cao Cấp

- Đến gặp NPC Bổ Đầu tại Hắc Mộc Nhai để thực hiện nhiệm vụ (Lưu ý tổ đội ít nhất 3 người mới có thể tham gia) 

 • Tham gia 2 lần nhiệm vụ Bàn Ngũ Hành

- Đến Gặp NPC Giang Hồ Lịch Luyện để tiến hành nhiệm vụ

- Tọa độ tại Dương Châu 714,352

- Tọa độ tại Tương Dương 747,332

- Tọa độ tại Thành Đô 702,378

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về tính năng

 • Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 4 lần

Người chơi sử dụng Ngọc Như Ý tại map dã ngoại để tiến hành mở Bí Cảnh Kỳ Ngộ (Tổ đội ít nhất 3 người trở lên mới có thể tham gia)

 • Tham gia 1 vòng nhiệm vụ Lịch Luyện

- Đến Gặp NPC Giang Hồ Lịch Luyện để tiến hành nhiệm vụ

- Tọa độ tại Dương Châu 714,352

- Tọa độ tại Tương Dương 747,332

- Tọa độ tại Thành Đô 702,378

 • Kích sát 1 boss Hiếm

- Đại Hiệp vào các khung giờ 11h30- 12h00, 14h30-15h00, 16h30-17h00, 19h30-20h00, 22h30-23h00 đến các map dã ngoại cấp 50 trở lên sẽ có thông báo Thủ Lĩnh Hiếm xuất hiện, Đại Hiệp có thể tiến hành Tiêu diệt.

 • 1 lần tham Gia Tàng Kinh Các tầng 6 trở lên

- Vào lúc 17:05 và 20:05 hàng ngày đến báo danh tại NPC Tàng Kinh Các

- Tọa độ tại Dương Châu 910,381

 • Tham Gia 2 lần Chiến Trường

- Đến gặp NPC Quan Chiến Trường để thực hiện nhiệm vụ                                     

- Tọa độ tại Dương Châu 1020,370

- Tọa độ tại Tương Dương 1020,370

- Tọa độ tại Thành Đô 949,388

 • Tham gia 1 lần thí luyện Bang

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 21h05 đến 21h10 đến gặp NPC Quản Lí Bang Hội để tham gia báo danh, Khi tham gia sự kiện Đại Hiệp phải tiêu diệt Boss Ngũ Hành Sứ Giả IV thì mới tính hoàn thành nhiệm vụ

- Tọa độ tại Dương Châu 392,431

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về  tính năng

 • Mua 2 túi ưu đãi ngày

- Đại Hiệp vào giao diện Sảnh Phúc Lợi tiến hành mua 1 túi Ưu Đãi Ngày Bất Kỳ

 

 • Mở Tu Luyện x4 đạt 360 phút

- Người chơi sử dụng Tu Luyện Châu mở thời gian tu luyện đạt yêu cầu để nhận thưởng

--*--

Mốc nhiệm vụ Nhĩ

 • Độ Sôi Nổi đạt 300 điểm

- Đại Hiệp mở giao diện Sự Kiện phần sôi nổi để thực hiện các hoạt động mang lại điểm sôi nổi

 • Tham gia 4 lần Chiến Trường

- Đến gặp NPC Quan Chiến Trường để thực hiện nhiệm vụ                                     

- Tọa độ tại Dương Châu 1020,370

- Tọa độ tại Tương Dương 1020,370

- Tọa độ tại Thành Đô 949,388

 • Hoàn thành 8 lần Bí Cảnh

- Đến gặp NPC Quản Lí Bí Cảnh để thực hiện nhiệm vụ ( lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia 

- Tọa độ tại Dương Châu 302,306

 • Hoàn thành 10 lần NTĐ

- Đến gặp NPC Ngũ Trúc Đàm để thực hiện nhiệm vụ ( lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia)

- Tọa độ tại Dương Châu 383,326

 • Hoàn thành 4 lần truy nã cao cấp

- Đến gặp NPC Bổ Đầu tại Hắc Mộc Nhai để thực hiện nhiệm vụ ( lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia )

 • Hoàn thành NV Bàn Ngũ Hành 3 lần

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 18h00 đến 20h00 đến gặp NPC Quản Lí Bang Hội để được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

- Tọa độ tại Dương Châu 392,431

- Tọa độ tại Tương Dương 445,427

- Tọa độ tại Thành Đô 377,462

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về  tính năng

 • Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 4 lần

- Người chơi sử dụng Ngọc Như Ý tại map dã ngoại để tiến hành mở Bí Cảnh Kỳ Ngộ ( tổ đội ít nhất 3 người trở lên mới có thể tham gia)

 • Kích sát 4 boss Hiếm

- Đại Hiệp vào các khung giờ 11h30- 12h00, 14h30-15h00, 16h30-17h00, 19h30-20h00, 22h30-23h00 đến các map dã ngoại cấp 50 trở lên sẽ có thông báo Thủ Lĩnh Hiếm xuất hiện, Đại Hiệp có thể tiến hành Tiêu diệt 

 • Tham gia 4 lần Hái quả

- Đại Hiệp vào lúc 15h05 hằng ngày đến gặp NPC Đoạt Linh Quả để tham gia hoạt động hái quả

- Tọa độ tại Dương Châu 992,421

 • 3 lần Tham Gia Tàng Kinh Các Tầng 6 trở lên

- Vào lúc 17:05 và 20:05 hàng ngày đến báo danh tại NPC Tàng Kinh Các

- Tọa độ tại Dương Châu 910,381

 • Nhận quả trồng cây bang phẩm chất lam 1 lần

- Tham gia trồng cây bang tiến hành chắm sóc nhận quả phẩm chất lam

 • Giám Định và thực hiện đào Tàng bảo Đồ 6 lần

- Đại Hiệp sử dụng Tàng Bảo Đồ nhận từ phần quà hoạt động sôi nổi để tiến hành giám định và đào bảo  

 • Mua 4 túi ưu đãi ngày

- Đại Hiệp vào giao diện Sảnh Phúc Lợi tiến hành mua 1 túi Ưu Đãi Ngày Bất Kỳ

 • Mở tu luyện x4 đạt 540 phút

- Người chơi sử dụng Tu Luyện Châu mở thời gian tu luyện đạt yêu cầu để nhận thưởng

--*--

Mốc nhiệm vụ Tỷ

 • Độ Sôi Nổi đạt 300 điểm

- Đại Hiệp mở giao diện Sự Kiện phần sôi nổi để thực hiện các hoạt động mang lại điểm sôi nổi

 • Tham Gia 3 lần Chiến Trường

- Đến gặp NPC Quan Chiến Trường để thực hiện nhiệm vụ                                     

- Tọa độ tại Dương Châu 1020,370

- Tọa độ tại Tương Dương 1020,370

- Tọa độ tại Thành Đô 949,388

 • Hoàn thành 6 lần Bí Cảnh

- Đến gặp NPC Quản Lí Bí Cảnh để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia)

- Tọa độ tại Dương Châu 302,306

 • Hoàn thành 6 lần NTĐ

- Đến gặp NPC Ngũ Trúc Đàm để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia)

- Tọa độ tại Dương Châu 383,326

- Tọa độ tại Tương Dương 371,336

- Tọa độ tại Thành Đô 321,347

 • Hoàn thành 4 lần truy nã cao cấp

- Đến gặp NPC Bổ Đầu tại Hắc Mộc Nhai để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia)

 • Hoàn thành NV Bàn Ngũ Hành 3 lần

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 18h00 đến 20h00 đến gặp NPC Quản Lí Bang Hội để được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

- Tọa độ tại Dương Châu 392,431

- Tọa độ tại Tương Dương 445,427

- Tọa độ tại Thành Đô 377,462

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về  tính năng

 • Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 6 lần

- Người chơi sử dụng Ngọc Như Ý tại map dã ngoại để tiến hành mở Bí Cảnh Kỳ Ngộ (tổ đội ít nhất 3 người trở lên mới có thể tham gia)

 • Kích sát 6 boss Hiếm

- Đại Hiệp vào các khung giờ 11h30- 12h00, 14h30-15h00, 16h30-17h00, 19h30-20h00 , 22h30-23h00 đến các map dã ngoại cấp 50 trở lên sẽ có thông báo Thủ Lĩnh Hiếm xuất hiện, Đại Hiệp có thể tiến hành Tiêu diệt 

 • Tham Gia Tàng Kinh Các Tầng 6 trở lên 3 lần

- Vào lúc 17:05 và 20:05 hàng ngày đến báo danh tại NPC Tàng Kinh Các

- Tọa độ tại Dương Châu 910,381

 • Hoàn thành 1 vòng nhiệm vụ Thương Hội

- Người chơi đến gặp NPC thương hội để tiến hành nhiệm vụ (phải là người chơi anh Hùng mới có thể nhận nhiệm vụ)

 • Tham gia 1 lần Kỳ Vương Tranh Bá

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 20h05 đến 20h10 ngày thứ 6 hằng tuần đến gặp NPC Kỳ Vương Tranh Bá để  Bang Chủ hoặc Phó Bang chủ tham gia báo danh

- Tọa độ tại Dương Châu 687, 332

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về  tính năng

 • Tham gia 1 lần Cư Đường Quan và nhận thưởng

- Vào Chủ Nhật Hàng Tuần người chơi tham gia tính năng CỪ Đường Quan và nhận thưởng  

 • Giám Định và thực hiện đào Tàng bảo Đồ 10 lần

- Đại Hiệp sử dụng Tàng Bảo Đồ nhận từ phần quà hoạt động sôi nổi để tiến hành giám định và đào bảo   

 • Mua Túi Phúc Lợi Anh Hùng 3 lần

- Đại Hiệp vào giao diện Anh Hùng (người chơi sử dụng Anh Hùng Lệnh để trở thành anh Hùng) tiến hành mua túi Phúc Lợi Anh Hùng

 • Mở tu luyện x4 đạt 540 phút

- Người chơi sử dụng Tu Luyện Châu mở thời gian tu luyện đạt yêu cầu để nhận thưởng

--*--

Mốc nhiệm vụ Thiệt

 • Độ Sôi Nổi đạt 600 điểm

- Đại Hiệp mở giao diện Sự Kiện phần sôi nổi để thực hiện các hoạt động mang lại điểm sôi nổi

 • Tham Gia 6 lần Chiến Trường

- Đến gặp NPC Quan Chiến Trường để thực hiện nhiệm vụ                                     

- Tọa độ tại Dương Châu 1020,370

- Tọa độ tại Tương Dương 1020,370

- Tọa độ tại Thành Đô 949,388

 • Hoàn thành 8 lần Bí Cảnh

- Đến gặp NPC Quản Lí Bí Cảnh để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia)                                               

- Tọa độ tại Dương Châu 302,306

 • Hoàn thành 8 lần NTĐ

- Đến gặp NPC Ngũ Trúc Đàm để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia)

- Tọa độ tại Dương Châu 383,326

- Tọa độ tại Tương Dương 371,336

- Tọa độ tại Thành Đô 321,347

 • Hoàn thành 6 lần truy nã cao cấp

- Đến gặp NPC Bổ Đầu tại Hắc Mộc Nhai để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia)

 • Hoàn thành NV Bàn Ngũ Hành 5 lần

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 18h00 đến 20h00 đến gặp NPC Quản Lí Bang Hội để được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

- Tọa độ tại Dương Châu 392,431

- Tọa độ tại Tương Dương 445,427

- Tọa độ tại Thành Đô 377,462

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về  tính năng  

 • Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 8 lần

- Người chơi sử dụng Ngọc Như Ý tại map dã ngoại để tiến hành mở Bí Cảnh Kỳ Ngộ (tổ đội ít nhất 3 người trở lên mới có thể tham gia)

 • Kích sát 6 boss Hiếm

- Đại Hiệp vào các khung giờ 11h30- 12h00, 14h30-15h00, 16h30-17h00, 19h30-20h00 , 22h30-23h00 đến các map dã ngoại cấp 50 trở lên sẽ có thông báo Thủ Lĩnh Hiếm xuất hiện, Đại Hiệp có thể tiến hành Tiêu diệt 

 • Tham gia 1 lần Cư Đường Quan và nhận thưởng

- Vào Chủ Nhật Hàng Tuần người chơi tham gia tính năng CỪ Đường Quan và nhận thưởng 

 • Giám Định và thực hiện đào Tàng bảo Đồ 10 lần

- Đại Hiệp sử dụng Tàng Bảo Đồ nhận từ phần quà hoạt động sôi nổi để tiến hành giám định và đào bảo

 • Mua Túi Phúc Lợi Anh Hùng 7 lần

- Đại Hiệp vào giao diện Anh Hùng (người chơi sử dụng Anh Hùng Lệnh để trở thành anh Hùng) tiến hành mua túi Phúc Lợi Anh Hùng

 • Mua Túi Ưu Đãi Ngày 7 lần

- Đại Hiệp vào giao diện Sảnh Phúc Lợi tiến hành mua 1 túi Ưu Đãi Ngày Bất Kỳ

 • Người chơi trở thành Vip 1 hoặc đang là Vip cao hơn

- Đại Hiệp thông qua nạp thẻ vào giao diện nhân vật Vip để nhận điểm Vip trở thành Vip1 tôn quý

--*--

Mốc nhiệm vụ Thân

 • Độ Sôi Nổi đạt 600 điểm

- Đại Hiệp mở giao diện Sự Kiện phần sôi nổi để thực hiện các hoạt động mang lại điểm sôi nổi

 • Tham Gia 8 lần Chiến Trường

- Đến gặp NPC Quan Chiến Trường để thực hiện nhiệm vụ                                     

- Tọa độ tại Dương Châu 1020,370

- Tọa độ tại Tương Dương 1020,370

- Tọa độ tại Thành Đô 949,388

 • Hoàn thành 10 lần Bí Cảnh

- Đến gặp NPC Quản Lí Bí Cảnh để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia)                                               

- Tọa độ tại Dương Châu 302,306 

 • Hoàn thành 10 lần NTĐ

- Đến gặp NPC Ngũ Trúc Đàm để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia)

- Tọa độ tại Dương Châu 383,326

- Tọa độ tại Tương Dương 371,336

- Tọa độ tại Thành Đô 321,347

 • Hoàn thành 20 lần truy nã

Đến gặp NPC Bổ Đầu tại Hắc Mộc Nhai để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia)

 • Hoàn thành NV Bàn Ngũ Hành 7 lần

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 18h00 đến 20h00 đến gặp NPC Quản Lí Bang Hội để được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

- Tọa độ tại Dương Châu 392,431

- Tọa độ tại Tương Dương 445,427

- Tọa độ tại Thành Đô 377,462

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về  tính năng

 • Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 10 lần

- Người chơi sử dụng Ngọc Như Ý tại map dã ngoại để tiến hành mở Bí Cảnh Kỳ Ngộ (tổ đội ít nhất 3 người trở lên mới có thể tham gia)

 • Tham gia 7 vòng nhiệm vụ lịch luyện

- Đến Gặp NPC Giang Hồ Lịch Luyện để tiến hành nhiệm vụ

- Tọa độ tại Dương Châu 714,352

- Tọa độ tại Tương Dương 747,332     

- Tọa độ tại Thành Đô 702,378

 • Kích sát 10 boss Hiếm

- Đại Hiệp vào các khung giờ 11h30- 12h00, 14h30-15h00, 16h30-17h00, 19h30-20h00 , 22h30-23h00 đến các map dã ngoại cấp 50 trở lên sẽ có thông báo Thủ Lĩnh Hiếm xuất hiện, Đại Hiệp có thể tiến hành Tiêu diệt

 • Tham Gia Tàng Kinh Các Tầng 6 trở lên 5 lần

-  Vào lúc 17:05 và 20:05 hàng ngày đến báo danh tại NPC Tàng Kinh Các

- Tọa độ tại Dương Châu 910,381

 • Tham Gia 1 lần Kỳ Vương tranh bá

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 20h05 đến 20h10 ngày thứ 6 hằng tuần đến gặp NPC Kỳ Vương Tranh Bá để  Bang Chủ hoặc Phó Bang chủ tham gia báo danh

- Tọa độ tại Dương Châu 687, 332

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về  tính năng

 • Giám Định và thực hiện đào Tàng bảo Đồ 10 lần

- Đại Hiệp sử dụng Tàng Bảo Đồ nhận từ phần quà hoạt động sôi nổi để tiến hành giám định và đào bảo  

 • Người chơi trở thành Vip 2 hoặc đang là Vip cao hơn

- Đại Hiệp thông qua nạp thẻ vào giao diện nhân vật Vip để nhận điểm Vip trở thành Vip2 tôn quý

--*--

Mốc nhiệm vụ Ý

 • Độ Sôi Nổi đạt 1000 điểm

- Đại Hiệp mở giao diện Sự Kiện phần sôi nổi để thực hiện các hoạt động mang lại điểm sôi nổi

 • Tham Gia 10 lần Chiến Trường

- Đến gặp NPC Quan Chiến Trường để thực hiện nhiệm vụ                                     

- Tọa độ tại Dương Châu 1020,370

- Tọa độ tại Tương Dương 1020,370

- Tọa độ tại Thành Đô 949,388

 • Hoàn thành 10 lần Bí Cảnh

- Đến gặp NPC Quản Lí Bí Cảnh để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia)                                               

- Tọa độ tại Dương Châu 302,306

 • Hoàn thành 10 lần NTĐ

- Đến gặp NPC Ngũ Trúc Đàm để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia)

- Tọa độ tại Dương Châu 383,326

- Tọa độ tại Tương Dương 371,336

- Tọa độ tại Thành Đô 321,347

 • Hoàn thành 5 lần truy nã cao cấp

- Đến gặp NPC Bổ Đầu tại Hắc Mộc Nhai để thực hiện nhiệm vụ (lưu ý tổ đội ít nhất 3 người thì mới có thể tham gia)

 • Hoàn thành NV Bàn Ngũ Hành 7 lần

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 18h00 đến 20h00 đến gặp NPC Quản Lí Bang Hội để được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

- Tọa độ tại Dương Châu 392,431

- Tọa độ tại Tương Dương 445,427

 - Tọa độ tại Thành Đô 377,462

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về  tính năng

 • Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 10 lần

- Người chơi sử dụng Ngọc Như Ý tại map dã ngoại để tiến hành mở Bí Cảnh Kỳ Ngộ (tổ đội ít nhất 3 người trở lên mới có thể tham gia)

 • Tham gia 7 vòng nhiệm vụ lịch luyện

- Đến Gặp NPC Giang Hồ Lịch Luyện để tiến hành nhiệm vụ

- Tọa độ tại Dương Châu 714,352

- Tọa độ tại Tương Dương 747,332     

- Tọa độ tại Thành Đô 702,378

 • Kích sát 10 boss Hiếm

- Đại Hiệp vào các khung giờ 11h30- 12h00, 14h30-15h00, 16h30-17h00, 19h30-20h00 , 22h30-23h00 đến các map dã ngoại cấp 50 trở lên sẽ có thông báo Thủ Lĩnh Hiếm xuất hiện, Đại Hiệp có thể tiến hành Tiêu diệt 

 • Tham Gia Tàng Kinh Các Tầng 6 trở lên 5 lần

- Vào lúc 17:05 và 20:05 hàng ngày đến báo danh tại NPC Tàng Kinh Các

- Tọa độ tại Dương Châu 910,381

 • Tham Gia 2 lần Kỳ Vương tranh bá

- Đại Hiệp đã vào Bang vào lúc 20h05 đến 20h10 ngày thứ 6 hằng tuần đến gặp NPC Kỳ Vương Tranh Bá để  Bang Chủ hoặc Phó Bang chủ tham gia báo danh

- Tọa độ tại Dương Châu 687, 332

- Đại Hiệp nhấn F12 vào Cẩm Nang để tìm hiểu rõ hơn về  tính năng

 • Giám Định và thực hiện đào Tàng bảo Đồ 12 lần

- Đại Hiệp sử dụng Tàng Bảo Đồ nhận từ phần quà hoạt động sôi nổi để tiến hành giám định và đào bảo

Tiểu Điêu