Giải Đấu Huyết Chiến Bang Hội (Tháng 4)

Diễn ra ngày 13/04/2018

Thưởng Ingame

Phần thưởng Ingame áp dụng cho toàn bộ máy chủ tham gia giải đấu. Tương ứng với vị trí trong bảng xếp hạng, Bang hội nằm trong TOP sẽ nhận được phần thưởng ingame vô cùng giá trị.

Bang Hội TOP 1

Đối với máy chủ S1, S2, S4

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Túi Toái Phiến-4

6

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

6

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

6

Khóa

Mảnh Dây Cương

200

Không khóa

Mảnh Yên Ngựa

200

Không khóa

Mảnh Chân Đạp

200

Không khóa

Thỏi Bạc

200

Không khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

200

Không khóa

Phù Cường Hóa-II

200

Không khóa

Ngọc Tì Hưu

200

Không khóa

Đối với máy chủ S6, S7

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Túi Toái Phiến-4

3

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

3

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

3

Khóa

Mảnh Dây Cương

100

Không khóa

Mảnh Yên Ngựa

100

Không khóa

Mảnh Chân Đạp

100

Không khóa

Thỏi Bạc

100

Không khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

100

Không khóa

Phù Cường Hóa-II

100

Không khóa

Ngọc Tì Hưu

100

Không khóa

Bang Hội TOP 2

Đối với máy chủ S1, S2, S4

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Túi Toái Phiến-4

2

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch

4

Khóa

Mảnh Dây Cương

100

Không khóa

Mảnh Yên Ngựa

100

Không khóa

Mảnh Chân Đạp

100

Không khóa

Thỏi Bạc

100

Không khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

100

Không khóa

Phù Cường Hóa-II

100

Không khóa

Ngọc Tì Hưu

100

Không khóa

Đối với máy chủ S6, S7

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Túi Toái Phiến-4

1

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch

2

Khóa

Mảnh Dây Cương

50

Không khóa

Mảnh Yên Ngựa

50

Không khóa

Mảnh Chân Đạp

50

Không khóa

Thỏi Bạc

50

Không khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

50

Không khóa

Phù Cường Hóa-II

50

Không khóa

Ngọc Tì Hưu

50

Không khóa

Bang Hội TOP 3

Đối với máy chủ S1, S2, S4

Tên item

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Túi Toái Phiến-3

4

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch

4

Khóa

Mảnh Dây Cương

60

Không khóa

Mảnh Yên Ngựa

60

Không khóa

Mảnh Chân Đạp

60

Không khóa

Thỏi Bạc

60

Không khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

60

Không khóa

Phù Cường Hóa-II

60

Không khóa

Ngọc Tì Hưu

60

Không khóa

Đối với máy chủ S6, S7

Tên item

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Túi Toái Phiến-3

2

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch

2

Khóa

Mảnh Dây Cương

30

Không khóa

Mảnh Yên Ngựa

30

Không khóa

Mảnh Chân Đạp

30

Không khóa

Thỏi Bạc

30

Không khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

30

Không khóa

Phù Cường Hóa-II

30

Không khóa

Ngọc Tì Hưu

30

Không khóa