Hoàng Kim Lệnh

Diễn ra ngày 02/04/2019

Kích hoạt Hoàng Kim Lệnh

  • Nhận và kích hoạt Hoàng Kim Lệnh: Từ sau bảo trì ngày 21/03/2019.
  • Điều kiện nhận: Tất cả các nhân sĩ tại NKVS2 đều có thể đến NPC Lễ Quan tại các thành thị để kích hoạt Hoàng Kim Lệnh.
  • Điều kiện dùng: Nhân vật đạt cấp 20 có thể dùng.
  • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận Hoàng Kim Lệnh duy nhất 1 lần (tức mỗi tài khoản chỉ có 1 nhân vật duy nhất tham gia Hoàng Kim Lệnh) trên toàn máy chủ.

Hướng dẫn kích hoạt Hoàng Kim Lệnh

  • Nhân sĩ đăng nhập nhân vật vào máy chủ mong muốn, sau đó đến NPC Lễ Quan ở các thành thị để nhận kích hoạt Hoàng Kim Lệnh nhận quà.
  • Đến NPC Lễ Quan:

  • Nhấp vào NPC chọn Nhận Thưởng Thẻ Đặc Quyền.

  • Nhập mã Hoàng Kim Lệnh (mã code) sau đó click Xác Nhận.