Hoàng Kim Lệnh

Diễn ra ngày 02/04/2019

Thưởng, Nhiệm Vụ Hoàng Kim

Mở thẻ Hoàng Kim sẽ nhận được 6 mốc nhiệm vụ Nhãn - Nhĩ - Tỷ - Thiệt - Thân - Ý, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận thưởng tương ứng.

Các máy chủ khác nhau có thể nhận phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ khác nhau.

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ sau đây dành cho máy chủ mới Hoàng Kim:

Mốc nhiệm vụ Nhãn

Nhiệm vụ Nhãn

Thưởng hoàn thành nhiệm vụ

Thưởng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Hoàn thành 1 lần Vận Tiêu

Ngân Lượng 1 vạn

- 20 Đá Rèn 4

- 10 Đồng Đội Ngẫu Nhiên

- 3 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

- 2 Cống Hiến Sư Môn 1000

- 5 Hoạt Lực 1000

- 30 Hạt Giống I

- 10 Chúc Phúc Chi Vũ
- 50 Đồng Quần Hùng

Hoàn thành 1 lần Bí Cảnh

Ngân Lượng 1 vạn

Hoàn thành 1 lần Ngũ Trúc Đàm

Ngân Lượng 2 vạn

Hoàn thành 1 lần Truy Nã Thường

Ngân Lượng 2 vạn

Tham gia 1 vòng nhiệm vụ Lịch Luyện

2000 Nguyên Bảo Khóa

Tham gia 1 lần Bàn Ngũ Hành

5000 Nguyên Bảo Khóa

Tham Gia Tàng Kinh Các 1 lần 

5000 Nguyên Bảo Khóa

Tham Gia  1 lần Quang Minh Đỉnh

1 Chúc Phúc Chi Vũ

Tiến hành 1 lần Đào Bảo

1 Chúc Phúc Chi Vũ

Mua Túi Ưu Đãi Ngày

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

Mốc nhiệm vụ Nhĩ

Nhiệm vụ Nhĩ

Thưởng hoàn thành nhiệm vụ

Thưởng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Tham gia 2 vòng Lịch Luyện

Ngân Lượng 2 vạn

- 30 Đá Rèn 4

- 20 Đồng đội ngẫu nhiên

- 15 Chúc Phúc Chi Vũ

- 2 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

- 100 Hạt Giống I

- 5 Cống Hiến Sư Môn 1000

- 5 Hoạt Lực 1000

- 5 Đồng Kiều Sở

- 100 Đồng Quần Hùng

Tham gia 4 lượt Bí Cảnh

Ngân Lượng 2 vạn

Tham gia 4 lần Chiến trường

Ngân Lượng 4 vạn

Tham gia 8 lần Ngũ Trúc Đàm và nhận thưởng

Ngân Lượng 4 vạn

Tham gia Tàng Kinh Các 4 lần

4000 Nguyên Bảo Khóa

Tham gia 2 lần Hái Quả

4000 Nguyên Bảo Khóa

Tiến hành 1 lần chiêu mộ đồng đội bằng Nguyên Bảo

1000 Cống Hiến Sư Môn

Mua Túi Phúc Lợi Anh Hùng 1 lần

20 Tẩy Luyện Thạch

 

Thưởng mốc nhiệm vụ Tỷ

Nhiệm vụ Tỷ

Thưởng hoàn thành nhiệm vụ

Thưởng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Độ Sôi Nổi Đạt 400 Điểm

Ngân Lượng 4 vạn

- 50 Đá Rèn 5

- 30 Đồng Đội Ngẫu Nhiên

- 100 Hạt Giống I

- 5 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

- 20 Túi Tẩy Luyện Thạch

- 1 Cống Hiến Sư Môn 5000

- 3 Hoạt Lực 5000

- 5 Đá Tẩy Thuộc Tính

- 5 Đồng Kiều Sở
- 150 Đồng Quần Hùng

Tham Gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 4 Lần

1vạn Nguyên Bảo Khóa

Kích Sát 3 Boss Hiếm

1 vạn Nguyên Bảo Khóa

Tham Gia 3 Lần Hái Quả 

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Tham Gia Tàng Kinh Các 4 Lần 

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Tham Gia 1 Lần Thí Luyện Bang Và Nhận Thưởng

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Kích Hoạt Được 5 Nhóm Đồ Giám

5 Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Người chơi VIP 1 trở lên

20 Tẩy Luyện Thạch

 

Mốc nhiệm vụ Thiệt

Nhiệm vụ Thiệt

Thưởng hoàn thành nhiệm vụ

Thưởng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Độ Sôi Nổi Đạt 500 Điểm

Ngân Lượng 4 vạn

- 100 Đá Rèn 6

- 50 Đồng Đội Ngẫu Nhiên

- 5 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

- 20 Đá Tẩy Thuộc Tính

- 20 Túi Chọn Danh Vọng Lệnh

- 1 Cống Hiến Sư Môn 5000

- 5 Hoạt Lực 5000

- 30 Túi Tẩy Luyện Thạch

- 200 Hạt Giống I

- 200 Đồng Quần Hùng
- 10 Đồng Kiều Sở

Tham Gia Tàng Kinh Các 2 Lần

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Tham Gia Săn Boss Cao Thủ Võ Lâm 1 Lần

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Thay Đổi 1 Thuộc Tính Huân Chương Bất Kỳ

1000 Hoạt Lực

Tăng Cấp Kỹ Năng Ngựa

1000 Cống Hiến Sư Môn

Kích Hoạt 1 Mạch Bất Kỳ

2000 Hoạt Lực

Đồ Giám Kích Hoạt Được 10 Nhóm Đồng Đội

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Người chơi VIP 2 trở lên

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

Mốc nhiệm vụ Thân

Nhiệm vụ Thân

Thưởng hoàn thành nhiệm vụ

Thưởng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Độ Sôi Nổi Đạt 700 Điểm

Ngân Lượng 4 vạn

- 150 Đá Rèn 6

- 50 Hạt Giống II

- 50 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

- 10 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

- 50 Định Tâm Đan

- 5 Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

- 5 Ngân Lượng 20 vạn

- 50 Đá Tẩy Thuộc Tính

- 40 Túi Tẩy Luyện Thạch

- 1 Cống Hiến Sư Môn 5000

- 250 Đồng Quần Hùng
- 20 Đồng Kiều Sở

Kích Sát 5 Boss Hiếm

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Tham Gia 1 Lần Kỳ Vương Tranh Bá 

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Tham Gia 1 Lần Thí Luyện Bang

1000 Hoạt Lực

Tham Gia 1 Lần Đấu Phái

1000 Hoạt Lực

Kích Hoạt Được 3 Mạch Bất Kỳ 

2000 Hoạt Lực

Đồ Giám Kích Hoạt Được 15 Nhóm Đồng Đội

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Mua 1 Vật Phẩm Bất Kỳ Trên Tiệm Tiền Trang 

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Người chơi VIP 3 trở lên

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

Mốc nhiệm vụ Ý

Nhiệm vụ Ý

Thưởng hoàn thành nhiệm vụ

Thưởng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mốc

Độ Sôi Nổi Đạt 1200 Điểm

Ngân Lượng 5 vạn

- 200 Đá Rèn 6

- 100 Hạt Giống II

- 50 Túi Tẩy Luyện Thạch

- 50 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

- 10 Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

- 5 Mảnh Kim Thạch Truyền Thuyết Đai

- 15 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

- 3 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

- 20 Danh Vọng Lệnh Kim Hoa (10 Điểm)

- 10 Túi Chọn Bí Tịch Môn Phái

- 300 Đồng Quần Hùng

- 15 Đồng Kiều Sở

- 5 Đồng Chí Tôn

Tham Gia 20 Lần Chiến Trường

Ngân Lượng 10 vạn

Tham Gia 2 Lần Kỳ Vương Tranh Bá 

1000 Hoạt Lực

Tham Gia 5 Lần Thí Luyện Bang

1000 Hoạt Lực

Tham gia 2 lần đấu phái và thắng 2 vòng

1000 Cống Hiến Sư Môn

Tham Gia 2 Lần Lãnh Thổ Chiến Và nhận thưởng 

1000 Cống Hiến Sư Môn

Đồ Giám Kích Hoạt được 18 nhóm Đồng Đội

5 Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Kích hoạt được 7 huyệt vị bất kỳ

5 Đồng Đội Ngẫu Nhiên